Drošs bizness= labs bizness.Esi drošs, esi IIZI!

Valdes locekļa atbildības apdrošināšana

Valdes locekļa

atbildības apdrošināšana ir

TAVA IZVĒLE!

Atrodi labāko risinājumu ar IIZI

Valdes locekļa atbildības apdrošināšanas mērķis ir aizsargāt uzņēmuma vadību pret prasībām, kuras varētu būt izvirzītas vadītāju tādu pieņemto lēmumu un veikto darbību rezultātā, kas nepieciešamas uzņēmuma ikdienas darba uzdevumu veikšanai.

Kas ir apdrošinātā persona?

Apdrošinātās ir fiziskās personas: uzņēmuma valdes locekļi, vadošie darbinieki, uzraudzības funkciju izpildošās personas (padome), u. c. ar vadības lēmumu pieņemšanu saistītās personas.

Apdrošināts ir uzņēmums, pret kuru tiek iesniegta prasība sakarā ar tā vadības veiktajām darbībām.

Kāpēc valdes locekļa atbildības apdrošināšana ir svarīga?

 • Tā sedz valdes locekļa personīgos finanšu riskus, ja valdes loceklis par savām darbībām atbild ar personīgo īpašumu.
 • Tā palīdz uzņēmumam atrast līdzekļus, lai segtu zaudējumus, kas radušies vadības kļūdu dēļ (pret valdes locekli iesniegtā prasība var ievērojami pārsniegt valdes locekļa īpašumu).
 • Tā dod iespēju pacelt valdes locekļa motivācijas paketes vērtību.
 • Tā sniedz valdes loceklim drošības sajūtu, pieņemot lēmumus un uzņemoties riskus.

Kas var iesniegt prasību?

Uzņēmuma iekšējās prasības – prasību iesniedz uzņēmums pats, maksātnespējas administrators vai reorganizators, meitas uzņēmums, citas apdrošinātās personas. Prasības no ārpuses – prasību iesniedz kreditori, akcionāri, klienti, piegādātāji, konkurenti, valsts iestādes, uzņēmuma darbinieki.

Kas tiek kompensēts?

Tiek kompensētas faktiskas vai iespējamas kļūdas, nolaidība, bezdarbība, nepareizi vai maldīgi lēmumi, saistību nepildīšanas rezultātā radušies finansiāli zaudējumi, kā arī juridiskās palīdzības izdevumi un dažādi papildu izdevumi (piem., sabiedrisko attiecību vadīšanas izmaksas, ārkārtas izmaksas, ekspertu izmaksas).

Kompensē:

 • pierādītus zaudējumus apdrošināšanas limita apmērā;
 • juridiskās palīdzības un tiesas izdevumus apdrošināšanas limita apmērā – var rasties situācija, kad tiek draudēts ar prasības iesniegšanu vai tiek uzsākts oficiāls izmeklēšanas process.
 • atkarībā no piegādātāja – arī dažādus papildu pakalpojumus, piemēram, reputācijas atjaunošanas izmaksas, noteikto polises limitu vai apakšlimitu apmērā.

Gadījumi, kad kompensācija netiek izmaksāta:

 • apdrošināšanas krāpniecība;
 • tīši pretlikumiska darbība;
 • nelikumīgs maksājums vai personīgā labuma gūšana;
 • īpašuma vai miesas bojājumu izdarīšana (to jāsedz uzņēmuma vai privātās vispārējās atbildības apdrošināšanai);
 • jau pirms līguma noslēgšanas notikuši gadījumi, strīdi vai tiesas procesi;
 • citi zaudējumi, ko nekompensē apdrošināšanas līgums (piem., profesionālā darbība, kuru jāapdrošina atsevišķi).

Kas nepieciešams piedāvājuma saņemšanai?

Sākotnējā nesaistošā piedāvājuma saņemšanai, lūdzu, iesniedziet savas vēlmes kopā ar uzņēmuma datiem uz e-pastu Zane.Dreifelde@iizi.lv. Precīzāka piedāvājuma saņemšanai jāaizpilda apdrošināšanas pieteikums, un pēdējo divu gadu darbības saimnieciskie pārskati vai pēdējie finanšu pārskati, vēlams angļu valodā.

Aicinu iepazīties ar interesantiem rakstiem, kas attiecas uz tēmu par valdes locekļu atbildības apdrošināšanu:

Telefona nr.

Epasts

Telefona nr.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!