Dzīve ir pilna ar pārsteigumiem.Esi drošs, esi IIZI!

Sadarbības noteikumi

IIZI Brokers pakalpojumu sniegšanas vispārīgos principus nosaka šie sadarbības noteikumi.

Lūdzu rūpīgi izlasiet Sadarbības noteikumus un pārliecinieties, ka esat ar tiem iepazinušies un izprotat.

Ja Jums iepazīstoties ar sadarbības noteikumiem ir radušās kādas
neskaidrības vai jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos mums.

IIZI Brokers, SIA rēķinu apmaksāšana vai rakstiska iebildumu neiesniegšana 14 dienu laikā nozīmē to, ka piekrītat šiem sadarbības noteikumiem.

Pakalpojumu sniedzējs: IIZI Brokers, SIA, Latvijas Republikas komercreģistra reģistrācijas numurs: 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, Tālr.: +371 675 000 63, e-pasts:birojs@iizi.lv (turpmāk -IIZI).

Pakalpojuma ņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir tiesības uz šajos noteikumos minētajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka un klienta darījumus, kā arī uz noslēgtajiem līgumiem (turpmāk -Klients).

IIZI un Klients kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse.

Sadarbības noteikumi nosaka IIZI pienākumus un saistības, tie attiecas uz visiem sniegtajiem pakalpojumiem un uz visiem savstarpējiem darījumiem ar Klientu.

Sadarbības ietvaros sniegtie pakalpojumi ietver apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošanu, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšanu vai minētā līguma noslēgšanu, vai apkalpošanu, kā arī informācijas sniegšanu par vienu vai vairākiem apdrošināšanas piedāvājumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus Klients izvēlas, kā arī jebkuru citu saistīto darbību veikšanu.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI sniedz klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šī informācija tiek sagatavota atbilstoši apdrošināšanas produkta sarežģītībai un klienta kategorijai.

1. IIZI pienākumi

1.1. IIZI sniedz pakalpojumus, balstoties uz Pušu noslēgtu rakstisku vai mutisku vienošanos.

1.2. IIZI nav pienākuma un tas nesniedz nekādus papildus pakalpojumus, par kuriem nav panākta rakstiska vai mutiska vienošanās.

1.3. IIZI, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz padomu vai sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.

1.4. IIZI ir Klienta starpnieks visos apdrošināšanas veidos, ja vien Puses nevienojas citādi.

1.5. IIZI iesniedz informāciju apdrošināšanas sabiedrībām apdrošināšanas līgumu slēgšanai un veic pārrunas ar apdrošinātājiem par apdrošināšanas līgumu noteikumiem.

1.6. IIZI saskaņā ar Klienta norādījumiem iesniedz pietiekami daudz apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus, lai Klients varētu izvēlēties apdrošināšanas pakalpojuma piegādātāju un slēgt apdrošināšanas līgumus.

1.7. Pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi, IIZI konsultē Klientu par tā interesēm un vajadzībām atbilstošiem apdrošināšanas līgumiem.

1.8. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, IIZI konsultē Klientu par zaudējumu regulēšanas kārtību un, ja nepieciešams, par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas kārtību.

1.9. IIZI sniedz pakalpojumus, pamatojoties uz Klienta iesniegto informāciju un publiskajos reģistros, un datu bāzēs iegūstamo informāciju (CSDD, Kadastrs.lv, Zemesgrāmata.lv, Uzņēmumu reģistrs u.c.).

1.10. Klienta sniegtās informācijas precizēšanai, IIZI var izmantot publiskos reģistros un datu bāzēs pieejamo informāciju.

1.11. IIZI pārsūta apdrošināšanas sabiedrībām no Klienta saņemto informāciju par izmaiņām apdrošinātajos riskos, par apdrošinājuma summām vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt apdrošinātos riskus un nepieciešamības gadījumā veic pasākumus, kuru mērķis ir grozīt vai izbeigt apdrošināšanas līgumus, kuros IIZI ir starpnieks atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

1.12. IIZI sniedz citus pakalpojumus, par kuriem ir panākta papildus vienošanās.

1.13. Visā sadarbības laikā IIZI ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.

2. Klienta pienākumi

2.1. Klients ir atbildīgs par jebkādas informācijas, kuru tas iesniedz IIZI, pareizību un pilnīgumu.

2.2. Klients iesniedz pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju. Klients aktualizē jebkuru informāciju, kas var ietekmēt pakalpojumu apjomu vai sniegšanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par risku veidu, apdrošinātajām personām, īpašumu vērtībām, aprakstiem un citu.)

2.3. Attiecībā uz informācijas sniegšanu Klients ir informēts par tā pienākumu atklāt visus faktus apdrošināšanas līguma slēgšanas nolūkā un uzņemas pilnīgu atbildību par iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu.

2.4. Klients rūpīgi pārbauda visus dokumentus, kurus saņem no IIZI, un nekavējoties informē par konstatētajām kļūdām vai neatbilstībām saņemtajos dokumentos.

2.5. Visā sadarbības laikā Klients ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.

2.6. Klients apdrošināšanas prēmijas maksājumus un citus maksājumus veic noteiktajā termiņā.

2.7. Klients atlīdzina IIZI (un ar IIZI saistītiem uzņēmumiem, darbiniekiem) visus zaudējumus, kuru rašanās iemesls ir no 2.1. līdz 2.6. punktam minēto saistību vai pienākumu neizpilde.

2.8. Klients nodrošina no IIZI saņemtās informācijas konfidencialitāti, ieskaitot, informāciju par metodoloģiju un metodēm, kuras IIZI izmanto, sniedzot pakalpojumus.

2.9. Klients nav tiesīgs atteikties veikt samaksu par tiem IIZI noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, kurus tas jau ir izmantojis, vai kuru spēkā esamību neietekmē apdrošināšanas prēmijas samaksa.

2.10. Klients ir informēts un piekrīt, ka informācija par Klienta saistībām var tikt nodoti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā izveidotiem licencētiem kredītu informācijas birojiem. Klients piekrīt, ka IIZI ir tiesības pieprasīt un saņemt no kredītu informācijas birojiem informāciju par Klientu, viņa saistībām, parādiem un citas ziņas, kas raksturo Klienta kredītspēju.

3. Datu glabāšana un nodošana

3.1. IIZI apkopo informāciju par apdrošināšanas līgumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par polišu veidiem un termiņiem.

3.2. Klients var atsaukt savu piekrišanu savu datu izmantošanai vai glabāšanai, par to rakstveidā informējot.

3.3. Ja starp Klientu un IIZI nav citas rakstveida vienošanās, Klients piekrīt, ka IIZI patur ekskluzīvas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem materiāliem, kurus IIZI nodevuši vai kuri ir radīti pakalpojumu sniegšanas gaitā.

3.4. Ievērojot, ka IIZI un Klienta sadarbības ietvaros Klients var nodod IZI fizisko personu personas datus, kā arī IIZI un Klienta starpā notiek apmaiņa ar abu pušu kontaktpersonu un pilnvaroto personu personas datiem, IIZI nodrošina fiziskas personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk tekstā - Regula) prasībām.

3.5. IIZI informē, ka 3.4. punktā minētos gadījumos, IIZI un Klients ir neatkarīgi datu pārziņi attiecībā uz norādītajiem nodotajiem un saņemtajiem personas datiem. IIZI ir minēto personas datu pārzinis tikai no minēto personas datu saņemšanas brīža.

3.6. Nododot norādītos personas datus IIZI, Klients apliecina, ka tam ir tiesības nodot norādītos personas datus un, ka tas ir informējis atbilstošos personas datu subjektus par personas datu nodošanu IIZI saskaņā ar Regulas prasībām, kā arī izpildījis citas piemērojamo normatīvo tiesību aktu prasības.

3.7. Kā neatkarīgi pārziņi, IIZI un Klients nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.

3.8. Klientam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām IIZI nodotajos personas datos. Ja Klients nav paziņojis IIZI par minētajām izmaiņām, IIZI nav atbildīgs par Līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar neaktuālu personas datu apstrādi.

4. Noteiktie izņēmumi un atbildības ierobežojumi

4.1. IIZI sniedz pakalpojumus vienīgi Klienta interesēs un par labu Klientam saskaņā ar noslēgto rakstisku vai mutisku vienošanos un šiem noteikumiem.

4.2. IIZI nevar un neapņemas garantēt apdrošinātāju maksātspēju vai spēju atlīdzināt nākotnes prasības.

4.3. IIZI atbildība pret Klientu attiecībā uz jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, jebkurā brīdī ir ierobežota 2.000.000 eiro apmērā. Šāds IIZI atbildības ierobežojums nav piemērojams tīšu pārkāpumu gadījumos.

4.4. IIZI neuzņemas atbildību par Klienta jebkādiem zaudējumiem, kuru rašanās iemesls ir Klienta, tā saistīto uzņēmumu vai labuma guvēju kļūda vai bezdarbība, ieskaitot Klienta informācijas sniegšanas pienākuma neizpildi.

4.5. IIZI nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai neuzmanību, kuru izraisījis kāds IIZI sadarbības partneris.

4.6. Ja starp Klientu un IIZI nav citas rakstveida vienošanās, IIZI nav nekādu pienākumu ne pret vienu no Klienta labuma guvējiem.

4.7. Sadarbības noteikumos ietverto saistību neievērošana vai to nepienācīga izpilde netiek uzskatīta par šā līguma pārkāpumu, ja to ir izraisījuši apstākļi, kuras Puses nevarēja kontrolēt vai paredzēt šī līguma parakstīšanas brīdī (Nepārvarama vara).

4.8. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, valsts iekšējie nemieri, blokādes.

5. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

5.1. IIZI, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas Izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam (Klientam) šādu informāciju:

5.1.1. IIZI - IIZI Brokers, SIA ir apdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas sniedz apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs.

5.1.2. IIZI sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. Šo informāciju IIZI sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītība un Klienta kategorijai.

5.1.3. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā, rakstveidā, iesniegt sūdzību IIZI par IIZI sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI mājaslapā https://www.iizi.lv/iizi-grupa/sudzibu-izskatisanas-kartiba/

5.1.4. IIZI ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Latvijas Bankas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā. Pārliecināties par IIZI reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā var pieprasot informāciju Latvijas Bankai vai tās mājas lapā www.bank.lv.

5.1.5. IIZI nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

5.1.6. IIZI ir līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu šādu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs:

  • AAS „BALTA“ Reģ. Nr. 40003049409, Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija
  • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103201449, Republikas laukums 2A, LV-1010, Latvija
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, LV-1013, Latvija
  • AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams“, Reģ. Nr. 40003494976, Antonijas iela 23, LV-1010, Latvija
  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103942087, Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvija
  • ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216, Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija
  • Balcia Insurance SE, Reģ. Nr. 40003159840, Krišjāņa Valdemāra iela 63, Riga, LV-1010, Latvija

5.1.7. IIZI atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu, ja vien ar Klientu nav noslēgts atsevišķs sadarbības līgums, kas paredz citu atlīdzības veidu, ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

5.2. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.

6. Apdrošināšanas terminu skaidrojums

Pašrisks

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam.

Virsapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.

Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

7. Strīdu atrisināšana

7.1. Visus strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

7.2. Nevienojoties par strīda risinājumu pārrunu ceļā, katra Puse var iesniegt otrai Pusei rakstveida pretenziju. IIZI izskata rakstveida pretenzijas atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI mājaslapā https://www.iizi.lv/iizi-grupa/sudzibu-izskatisanas-kartiba/.

7.3. Ja Puses nevar vienoties un strīds netiek atrisināts savstarpēji vienojoties pārrunu ceļā, tad strīds tiek nodots izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesai pēc piekritības.

8. Sadarbības izbeigšana

8.1. Puses var izbeigt šo sadarbību, paziņojot par to rakstveidā otrai Pusei 30 dienas iepriekš.

8.2. Šo sadarbību var izbeigt nekavējoties, ja kāda no Pusēm kļūst maksātnespējīga.

Noteikumu versija: 04-19, apstiprināta Rīgā 26.09.2019.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!