Dzīve ir pilna ar pārsteigumiem.Esi drošs, esi IIZI!

Sadarbības noteikumi

IIZI Brokers pakalpojumu sniegšanas vispārīgos principus nosaka šie sadarbības noteikumi.

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “ IIZI BROKERS” , reģistrācijas numurs  40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: iizi@iizi.lv.

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv.

 

Lūdzu rūpīgi izlasiet Sadarbības noteikumus un pārliecinieties, ka esat ar tiem iepazinušies un izprotat.

Ja Jums iepazīstoties ar sadarbības noteikumiem ir radušās kādas neskaidrības vai jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos mums.

IIZI Brokers, SIA rēķinu apmaksāšana vai rakstiska iebildumu neiesniegšana 14 dienu laikā nozīmē to, ka piekrītat šiem sadarbības noteikumiem.

 

Pakalpojuma ņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir tiesības uz šajos noteikumos minētajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka un klienta darījumus, kā arī uz noslēgtajiem līgumiem (turpmāk - Pakalpojuma ņēmējs).

Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma ņēmējs kopā arī saukti Puses, bet katrs atsevišķi arī saukts Puse.

Sadarbības noteikumi nosaka Pakalpojuma sniedzēja pienākumus un saistības, tie attiecas uz visiem sniegtajiem pakalpojumiem un uz visiem savstarpējiem darījumiem ar Pakalpojuma ņēmēju.

Sadarbības ietvaros sniegtie pakalpojumi ietver apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošanu, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšanu vai minētā līguma noslēgšanu, vai apkalpošanu, kā arī informācijas sniegšanu par vienu vai vairākiem apdrošināšanas piedāvājumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus Pakalpojuma ņēmējs izvēlas, kā arī jebkuru citu saistīto darbību veikšanu.

1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi

1.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumus, balstoties uz Pušu noslēgtu rakstisku vai mutisku vienošanos.

1.2. Pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma un tas nesniedz nekādus papildus pakalpojumus, par kuriem nav panākta rakstiska vai mutiska vienošanās. Pakalpojuma sniedzējs, ievērojot Pakalpojuma ņēmēja vajadzības, sniedz padomu vai sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.

1.3. Pakalpojuma sniedzējs ir Pakalpojuma ņēmēja starpnieks visos apdrošināšanas veidos, ja vien Puses nevienojas citādi.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz informāciju apdrošināšanas sabiedrībām apdrošināšanas līgumu slēgšanai un veic pārrunas ar apdrošinātājiem par apdrošināšanas līgumu noteikumiem.

1.5. Saskaņā ar Pakalpojuma ņēmēja norādījumiem iesniedz pietiekami daudz apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus, lai Pakalpojuma ņēmējs varētu izvēlēties un slēgt apdrošināšanas līgumus.

1.6. Pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi, Pakalpojuma sniedzējs konsultē Pakalpojuma ņēmēju par tā interesēm un vajadzībām atbilstošiem apdrošināšanas līgumiem.

1.7. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, konsultē Pakalpojuma ņēmēju par zaudējumu regulēšanas kārtību un, ja nepieciešams, par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas kārtību.

1.8. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumus, pamatojoties uz Pakalpojuma ņēmēja iesniegto informāciju un publiskajos reģistros un datu bāzēs iegūstamo informāciju (CSDD, Kadastrs.lv, Zemesgrāmata.lv, Uzņēmumu reģistrs u.c.).

1.9. Pakalpojuma ņēmēja sniegtās informācijas precizēšanai, Pakalpojuma sniedzējs var izmantot publiskos reģistros un datu bāzēs pieejamo informāciju.

1.10 Pakalpojuma sniedzējs pārsūta apdrošināšanas sabiedrībām no Pakalpojuma ņēmēja saņemto informāciju par izmaiņām apdrošinātajos riskos, par apdrošinājuma summām vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt apdrošinātos riskus un nepieciešamības gadījumā veic pasākumus, kuru mērķis ir grozīt vai izbeigt apdrošināšanas līgumus, kuros Pakalpojuma sniedzējs ir starpnieks atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

1.11. Pakalpojuma sniedzējs sniedz citus pakalpojumus, par kuriem ir panākta papildus vienošanās.

1.12. Visā sadarbības laikā Pakalpojuma sniedzējs ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.

2. Pakalpojuma ņēmēja pienākumi

2.1. Pakalpojuma ņēmējs ir atbildīgs par jebkādas informācijas, kuru tas iesniedz Pakalpojuma sniedzējam, pareizību un pilnīgumu.

2.2. Pakalpojuma ņēmējs iesniedz pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju. Pakalpojuma sniedzējs aktualizē jebkuru informāciju, kas var ietekmēt pakalpojumu apjomu vai sniegšanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par risku veidu, apdrošinātajām personām, īpašumu vērtībām, aprakstiem un citu.).

2.3. Attiecībā uz informācijas sniegšanu Pakalpojuma ņēmējs ir informēts par tā pienākumu atklāt visus faktus apdrošināšanas līguma slēgšanas nolūkā un uzņemas pilnīgu atbildību par iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu.

2.4. Pakalpojuma ņēmējs rūpīgi pārbauda visus dokumentus, kurus saņem no Pakalpojuma sniedzēja, un nekavējoties informē par konstatētajām kļūdām vai neatbilstībām saņemtajos dokumentos.

2.5. Visā sadarbības laikā Pakalpojuma ņēmējs ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.

2.6. Pakalpojuma ņēmējs apdrošināšanas prēmijas maksājumus un citus maksājumus veic noteiktajā termiņā.

2.7. Pakalpojuma ņēmējs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam (un ar Pakalpojuma sniedzēju saistītiem uzņēmumiem, darbiniekiem) visus zaudējumus, kuru rašanās iemesls ir no 2.1. līdz 2.6. punktam minēto saistību vai pienākumu neizpilde.

2.8. Pakalpojuma ņēmējs nodrošina no Pakalpojuma sniedzēja saņemtās informācijas konfidencialitāti, ieskaitot, informāciju par metodoloģiju un metodēm, kuras Pakalpojuma sniedzējs izmanto, sniedzot pakalpojumus.

2.9. Pakalpojuma ņēmējs nav tiesīgs atteikties veikt samaksu par tiem Pakalpojuma sniedzēja organizētajiem apdrošināšanas līgumiem, kurus tas jau ir izmantojis, vai kuru spēkā esamību neietekmē apdrošināšanas prēmijas samaksa.

2.10.  Pakalpojuma ņēmējs ir informēts un piekrīt, ka informācija par Pakalpojuma ņēmēja saistībām var tikt nodoti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā izveidotiem licencētiem kredītu informācijas birojiem, ar kuriem Pakalpojuma sniedzējs noslēdzis attiecīgus līgumus. Pakalpojuma ņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt un saņemt no kredītu informācijas birojiem informāciju par Pakalpojuma ņēmēju, viņa saistībām, parādiem un citas ziņas, kas raksturo Pakalpojuma ņēmēja kredītspēju. Konkrētu kredītu informācijas biroju, ar kuriem Pakalpojuma sniedzējam noslēgti līgumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu, adreses Pakalpojuma ņēmējs var uzzināt pie Pakalpojuma sniedzēja, tai skaitā, Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā internetā www.iizi.lv.

3. Datu glabāšana un nodošana

3.1. Pakalpojuma sniedzējs apkopo informāciju par apdrošināšanas līgumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par polišu nosaukumiem, veidiem un termiņiem.

3.2. Pakalpojuma ņēmējs var atsaukt savu piekrišanu savu datu izmantošanai vai glabāšanai, par to rakstveidā informējot.

3.3. Ja starp Pakalpojuma ņēmēju un Pakalpojuma sniedzēju nav citas rakstveida vienošanās, Pakalpojuma ņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs patur ekskluzīvas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem materiāliem, kurus Pakalpojuma sniedzējam nodevuši vai kuri ir radīti pakalpojumu sniegšanas gaitā.

3.4. Ievērojot, ka Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma ņēmēja sadarbības ietvaros Pakalpojuma ņēmējs var nodod Pakalpojuma sniedzējam fizisko personu personas datus, kā arī Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma ņēmēja starpā notiek apmaiņa ar abu pušu kontaktpersonu un pilnvaroto personu personas datiem, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina fiziskas personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk tekstā - Regula) prasībām.

3.5. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka 3.4. punktā minētos gadījumos, Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma ņēmējs ir neatkarīgi datu pārziņi attiecībā uz norādītajiem nodotajiem un saņemtajiem personas datiem. Pakalpojuma sniedzējs ir minēto personas datu pārzinis tikai no minēto personas datu saņemšanas brīža.

3.6. Nododot norādītos personas datus Pakalpojuma sniedzējam, Pakalpojuma ņēmējs apliecina, ka tam ir tiesības nodot norādītos personas datus un, ka tas ir informējis atbilstošos personas datu subjektus par personas datu nodošanu Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Regulas prasībām, kā arī izpildījis citas piemērojamo normatīvo tiesību aktu prasības.

4. Noteiktie izņēmumi un atbildības ierobežojumi

4.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumus vienīgi Pakalpojuma ņēmēja interesēs un par labu Pakalpojuma ņēmējam saistībā ar noslēgto rakstisku vai mutisku vienošanos.

4.2. Pakalpojuma sniedzējs nevar un neapņemas garantēt apdrošinātāju maksātspēju vai spēju atlīdzināt nākotnes prasības.

4.3. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies krāpšanas, ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā.

4.4. Pakalpojuma sniedzēja atbildība pret Pakalpojuma ņēmēju attiecībā uz jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, jebkurā brīdī ir ierobežota 2.000.000 eiro apmērā. Šāds Pakalpojuma sniedzēja atbildības ierobežojums nav piemērojams tīšu pārkāpumu gadījumos.

4.5. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par Pakalpojuma ņēmēja jebkādiem zaudējumiem, kuru rašanās iemesls ir Pakalpojuma ņēmēja, tā saistīto uzņēmumu vai labuma guvēju kļūda vai bezdarbība, ieskaitot Pakalpojuma ņēmēja informācijas sniegšanas pienākuma neizpildi.

4.6. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai neuzmanību, kuru izraisījis kāds Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneris.

4.7. Ja starp Pakalpojuma ņēmēju un Pakalpojuma sniedzēju nav citas rakstveida vienošanās, Pakalpojuma sniedzējam nav nekādu pienākumu ne pret vienu no Pakalpojuma ņēmēja labuma guvējiem.

4.8. Sadarbības noteikumos ietverto saistību neievērošana vai to nepienācīga izpilde netiek uzskatīta par šā līguma pārkāpumu, ja to ir izraisījuši apstākļi, kuras Puses nevarēja kontrolēt vai paredzēt šī līguma parakstīšanas brīdī (Nepārvarama vara).

4.9. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, valsts iekšējie nemieri, blokādes.

5. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību:

5.1. Sabiedrībai, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:

5.2. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

5.3. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Visi strīdi, kas saistīti ar portāla lietošanu, polišu pasūtīšanu un lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā tas nav iespējams, risinājums tiek meklēts saskaņā ar IIZI strīdu izskatīšanas kārtību.

5.4. Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

6. Apdrošināšanas termiņu skaidrojums

            6.1. Pašrisks

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam.

            6.2. Virsapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

            6.3. Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

7. Sadarbības izbeigšana

7.1. Puses var izbeigt šo sadarbību, paziņojot par to rakstveidā otrai Pusei 30 dienas iepriekš.

7.2. Šo sadarbību var izbeigt nekavējoties, ja kāda no Pusēm kļūst maksātnespējīga.

8. Starpniecības atlīdzības apmērs

Ja Puses nav vienojušās citādāk, tad spēkā ir šāds Pakalpojuma sniedzēja starpniecības atlīdzības apmērs.

 

Noteikumu versija: 01-19

Apstiprināti Rīgā, 31.03.2019.

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!