MOBILLY OCTA IEGĀDES NOTEIKUMI

OCTA IEGĀDES DARĪJUMU NOTEIKUMI MOBILLY APLIKĀCIJĀ

 1. Apdrošināšanas cenu aprēķinu un polises iegādi nodrošina SIA „IIZI Brokers” (turpmāk – IIZI vai IIZI Brokers).
 2. Klients: ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīta ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem.

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

 1. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību: IIZI Brokers, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas Izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam šādu informāciju:
  • Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, kura rezultātā Klients izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “ IIZI BROKERS”, reģistrācijas numurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizi.lv.
   • IIZI Brokers sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. IIZI Brokers sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai Klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informācijuIIZI Brokers sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.
   • Ikvienai personai ir tiesības ārpus tiesas ceļā iesniegt rakstveida sūdzību IIZI Brokers, par IIZI Brokers sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI Brokers mājaslapā,www.iizi.lv.
   • IIZI Brokers ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar reģistrācijas nr.06.09.02/143. Pārliecināties par IIZI Brokers reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās mājas lapā www.fktk.lv.
   • IIZI Brokers nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI Brokers, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI Brokers balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
   • IIZI Brokers nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
   • IIZI Brokers atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā un papildus komisija, kuru maksā klients un kura tiek piemērota, ja klients izvēlas OCTA apmaksu veikt pa mēnešiem.
  • Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI Brokers, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.
  • IIZI Brokers, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz ieteikumus un sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.

 

OCTA POLISES IEGĀDE

 1. OCTA polišu izdošanu nodrošina IIZI izstrādāts automātisks risinājums  (portāls), kas pieejams Mobilly aplikācijā katru dienu no 00:00 – 24:00, vai no 7:00 līdz 23:00 ja klients izvēlas OCTA prēmija maksāt pa mēnešiem. Gadījumos, kad automātiska OCTA izdošana nav iespējama, OCTA polisi izdod IIZI darbinieks, darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00-17.30).
 2. Ar IIZI starpniecību portālā ir iespējams iegādāties OCTA polises no sadarbības partneriem – apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas polišu noteikumusnosaka katra apdrošināšanas sabiedrība.
 3. Apdrošināšanas cenu nosaka katrs apdrošinātājs – IIZI negarantē cenu pareizību. Retos gadījumos aprēķinātā OCTA cena var nesakrist ar cenu iegādes brīdī – šādā gadījumā automātiska OCTA iegāde tiks pārtraukta un ar Klientu sazināsies IIZI darbinieks.
 4. Iegādājoties OCTA polisi Klientam ir jāiesniedz šāda informācija:
  • Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
  • Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, mob. tālruņa numuru un e-pasta adresi
  • Uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (ja polisi pasūta Juridiskā persona)
 5. IIZI nav atbildīgs par Klienta nepareizu vai kļūdaini norādītu un ievadītu informāciju.

 

OCTA POLISES APMAKSA

 1. IIZI izdotās OCTA polises ir iespējams apmaksāt:
  • ar kredītkartēm (MasterCard, Visa ) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā;
  • ar Mobilly klientu elektroniskās naudas konta līdzekļiem;
  • izmantojot IIZI Brokers sadarbības partnera SIA “Inbank Latvia” finansējumu.
 2. Ja Klients veicis norēķinu par OCTA, bet OCTA izdošana nav bijusi iespējama un Klients vēlas vēl nenotikušo darījumu atcelt, samaksātā summa Klientam tiek atgriezta 7 dienu laikā pēc Klienta rakstiska (t.sk. e-pasta veidā) pieprasījuma anulēt darījumu saņemšanas.
 3. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 4. OCTA polises iegāde uzskatāma par veiksmīgu tad, kad polises kopija ir saņemta Klienta norādītajā e-pasta kastītē. OCTA apdrošināšanas spēkā stāšanās laiks ir norādīts OCTA polisē. Ja polise pēc iegādes nav saņemta norādītājā e-pasta adresē, OCTA spēkā esamība jāpārbauda šeit – https://services.ltab.lv/lv/CheckOcta.

 

OCTA DATLĪTĀ MAKSĀJUMA NOTEIKTUMI

 1. OCTA dalītā maksājuma pakalpojuma finansējumu nodrošina SIA “Inbank Latvia”, reģistrācijas numurs: 40103821436, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, turpmāk Inbank
 2. Izvēloties OCTA polises dalīto maksājumu, klients piekrīt maksāt IIZI papildu komisiju saskaņā ar polisei pievienoto maksājuma grafiku.
 3. Izvēloties OCTA ar ikmēneša maksājumu, Klients apņemas nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļu daudzumu Mobilly elektroniskās naudas kontā, lai apmaksas datumā varētu segt kārtējo maksājumu.
 4. Saskaņā ar noslēgto kreditēšanas līgumu, ik mēnesi maksājuma dienā automātiski no Klienta Mobilly elektroniskās naudas konta vai reģistrētās maksājuma kartes tiks debetēta mēneša maksājuma summa. Ja Klienta Mobilly kontā vai maksājuma kartes kontā maksājuma dienā nebūs pietiekami naudas līdzekļi, tiks veikts atkārtots mēģinājums debetēt maksājuma summu 10 sekojošās dienās. Klientam nenodrošinot Mobilly elektroniskās naudas kontā vai reģistrētās maksājuma kartes kontā pietiekošus naudas līdzekļus kārtējā maksājuma veikšanai ilgāk par 10 dienām, IIZI par to informēs Inbank, kura veiks maksājumu iekasēšanu saskaņā ar kreditēšanas nosacījumiem.
 5. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no kreditēšanas pakalpojuma. Atsakoties no kreditēšanas pakalpojuma, Klientam nav tiesības atteikties no OCTA polises, polises pārtraukšana iespējama tikai OCTA likumā noteiktajos gadījumos.
  • Atsakoties no OCTA kreditēšanas pakalpojuma, klientam 5 darba dienu laikā jāsamaksā pilna polises prēmija. Atsakoties no kreditēšanas pakalpojuma Klientam nav jāmaksā papildu brokera komisijas maksa, kura norādīta maksājuma grafikā.
  • Ja Klients 5 darba dienu laikā pēc atteikšanās no kreditēšanas pakalpojumiem nesamaksā IIZI pilnu OCTA polises cenu, kreditēšanas līgums uzskatāms par spēkā esošu un Klientam jāpilda saistības saskaņa ar noslēgto kreditēšanas līgumu.

 

OCTA POLISES PĀRTRAUKŠANA

 1. Atteikšanās no IIZI izdotās OCTA polises un OCTA polises izbeigšana pirms termiņa iespējama Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.
 2. OCTA likumā noteiktajos gadījumos un pēc rakstveida iesnieguma nosūtīšanas IIZI par OCTA polises pārtraukšanu, apdrošināšanas sabiedrība neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu pārskaitīta uz klienta norēķinu kontu bankā vai dalītā maksājuma gadījumā IIZI un tā tiek novirzīta Klienta par polises iegādi atlikušo kredītsaistību segšanai. Ja starp neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu un kredītsaistību atlikumu veidojas pārmaksa, summu, kura pārsniedz kredītsaistību apmēru, IIZI, 10 darbadienu laikā pēc polises pārtraukšanas atgriež Klientam, pārskaitot to uz Klienta iesniegumā norādīto bankas kontu. Gadījumos, kad neizmantotās prēmijas daļa nenosedz kredītsaistību atlikumu, Klienta pienākums ir segt šo starpību, vai turpināt veikt maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu līdz pilnīgai saistību izpildei.

 

CITI NOTEIKUMI

 1. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 20. panta noteikumiem, transportlīdzekļu īpašnieku, valdītāju un turētāju pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē. Piedalīšanās ceļu satiksmē bez OCTA seguma ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja atbildība.
 2. IIZI nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Klientam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešajai personai:
  • sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;
  • kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežojot, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;
  • kas ir radušies Klientam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;
  • par zaudējumiem, kas var rasties Klientam, transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar pasūtītās apdrošināšanas polises laicīgu neapmaksāšanu, vai nestāšanos spēkā noteiktā termiņā.
 3. Veicot polises pirkumu Klients apstiprina, ka par visiem Klientam neskaidrajiem apdrošināšanas jautājumiem Klients ir konsultējies ar IIZI, un izvēlētajā apdrošināšanas variantā tiek pareizi atspoguļotas Klienta patiesās, izvēlētās apdrošināšanas intereses, kā arī galvenās prasības apdrošināšanas līgumam, tai skaitā riski, pret kuriem Klients vēlas apdrošināties, kā arī apdrošināšanas aizsardzības apmērs . Veicot pirkumu Klients apstiprina, ka apdrošināšanas nosacījumi ir skaidri un papildus apdrošināšanas nosacījumu paskaidrošana no IIZI puses nav nepieciešama.
 4. Polises spēkā stāšanās laiks, polises noteikumi, darbības teritorija, iekļautais apdrošināšanas risku segums, pašrisks un prēmija ir norādīti apdrošināšanas polisē. Ja Klients polisē konstatē neatbilstības, par to nekavējoties ir jāpaziņo IIZI.
 5. Personu datu aizsardzība un konfidencialitāte: informācija par Klientu un pasūtījumu portālā tiks izmantota un apstrādāta tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 6. Nododot IIZI rīcībā savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Klients piekrīt saņemt informāciju par polišu beigu termiņiem.
 7. Visi strīdi, kas saistīti ar portāla lietošanu, polišu pasūtīšanu un lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā tas nav iespējams, risinājums tiek meklēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 8. Īpašuma tiesības uz apdrošināšanas polišu cenas aprēķina kalkulatoru (risinājumu / moduli) pieder tikai IIZI Brokers. Satura pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

Mēs parūpēsimies, lai Tu saņemtu pašu labāko risinājumu!